Prowadzimy otwarty nabór Konsorcjanta

Ogłoszenie nr 1/2024 o otwartym naborze Konsorcjanta, który będzie uczestniczył w tworzeniu założeń Projektu, tworzeniu protokołu badania, rekrutacji pacjentów, realizacji procedur przewidzianych protokołem oraz uczestniczył w analizowaniu danych uzyskanych w trakcie badania w ramach konkursu nr ABM/2024/1 na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze

Opis konkursu

Do głównych celów Konkursu należy opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki lub rehabilitacji w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych, zwiększenie wiedzy o najbardziej optymalnych klinicznie terapiach w odniesieniu do szerokiego spektrum schorzeń ze szczególnym uwzględnieniem kardiologii i nadciśnienia tętniczego, neurologii i psychiatrii, chorób zakaźnych – infekcji i odporności, chorób rzadkich, pediatrii, zdrowia reprodukcyjnego, rozwiązań telemedycyny i zdrowia cyfrowego, jak również zwiększenie liczby niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych w populacji pediatrycznej (z włączeniem okresu niemowlęcego, noworodkowego oraz prenatalnego).
Ogłoszenie o konkursie wraz z Regulaminem oraz pełną dokumentacją konkursową dostępne jest pod adresem: https://abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/2315,Otwarty-konkurs-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-i-eksperymenty-badawcze-ABM20.html

Cel naboru

1. Budzik sp. z o.o. ogłasza otwarty nabór na Konsorcjanta w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt.: „Ocena zmian ukrwienia i czynności elektrycznej mózgu chorych z dłuższym upośledzeniem świadomości w przebiegu standardowej rehabilitacji i przy zastosowaniu nieinwazyjnych metod elektrycznej, świetlnej i magnetycznej stymulacji mózgu.”,

Cele Konsorcjum

1. Celem Konsorcjum jest wspólne przygotowanie, a w przypadku przyznania dofinansowania wspólna realizacja Projektu

2. Główne zadania przewidziane do realizacji celu konsorcjum obejmują:

a. uczestnictwo w przygotowaniu założeń wniosku o dofinansowanie Projektu składanego w ramach konkursu ABM,
b. współpracę w zakresie przygotowania protokołu eksperymentu badawczego
c. współpracę w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania lub modyfikacji zgody Komisji Bioetycznej
d. współpracę w zakresie realizacji badań wykonywanych u chorych z dłuższym upośledzeniem świadomości, obejmujących kompleks badań klinicznych takich jak:

– badanie neurologiczne
– badanie EEG
– badanie neuropsychologiczne wraz z oceną Coma Recovery Scale Revised
– badanie czynnościowego rezonansu magnetycznego mózgu – fMRI
– badanie ukrwienia mózgu SPECT-CT

2. Projekt będzie realizowany na podstawie Umowy Konsorcjum zawartej pomiędzy Budzik sp. z o.o. (Liderem Konsorcjum) oraz Konsorcjantem, wybranym w trybie naboru, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.
Każdy z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum powinien posiadać zespół, infrastrukturę oraz doświadczenie w działalności na rzecz leczenia lub poprawy stanu zdrowia pacjentów. Lider Konsorcjum i Konsorcjanci wspólnie realizują Projekt pod względem merytorycznym, tzn. uczestniczą w tworzeniu projektu badania, w tym w szczególności uczestniczą w przygotowaniu założeń Wniosku, w projektowaniu Protokołu, w procesie rejestracji badania, a także uczestniczą w analizie danych będących wynikiem Badania klinicznego/Eksperymentu badawczego oraz prowadzą wspólną politykę finansową (uczestniczą w ponoszeniu kosztów związanych z realizacją Projektu) objętą Umową Konsorcjum, a także są, na tej samej podstawie, wzajemnie zobowiązani do wspólnego dążenia do osiągniecia celu Projektu oraz ponoszą odpowiedzialność solidarną względem Agencji za prawidłową realizację Projektu objętego dofinansowaniem. Są w tym zakresie również zobligowani do skoordynowanego działania.

3. Podmioty uprawnione do udziału w naborze
Zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy w Konkursie mogą brać udział:

 • podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj.:
  • uczelnie;
  • federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
  • Polska Akademia Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, zwana dalej „PAN”;
  • instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy o PAN;
  • instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego;
 • podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;
 • przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
 • prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe:
  • jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność w innej formie organizacyjnej niż jako podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i w innej formie organizacyjnej niż jako przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

4. Niniejsze ogłoszenie wraz z załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej https://www.akogo.pl/pl/klinika/budzik-dla-doroslych/klinika-budzik-dla-doroslych
Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu naboru na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

6. Oferty należy przesyłać w terminie od 22.03. 2024 r.  do 30.04.2024 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@budzikdladoroslych.pl wpisując w temacie wiadomości oraz w nazwie pliku: „Nabór Konsorcjanta do Projektu ABM_24_1”.

7. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

8. Liczba podmiotów wyłonionych w naborze na Konsorcjanta nie przekroczy 3 instytucji.

9. Organizator naboru zastrzega sobie prawo do wyłonienia mniejszej niż maksymalna liczby Konsorcjantów lub niewyłonienia żadnego, w sytuacji, gdy zgłoszenia nie będą spełniały wymogów:

 • Zgodności działań potencjalnego konsorcjanta z celami konsorcjum,
 • Deklarowanego wkładu potencjalnego konsorcjanta w realizację celu konsorcjum,
 • Dostatecznego doświadczenia w realizacji eksperymentów badawczych,
 • Dostatecznych zasobów naukowych, technicznych oraz administracyjnych umożliwiających realizację badania.

10. Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@budzikdladoroslych.pl, w terminie do dnia 29.04.2024 r do godz.12.00.

Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Konsorcjanta będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1. Zgodność działalności kandydata na Konsorcjanta z celem konsorcjum (0-30 pkt)

2. Deklarowany wkład kandydata na Konsorcjanta w realizację celu konsorcjum (0-45 pkt):

a) posiadanie zasobów ludzkich z odpowiednimi kwalifikacjami niezbędnymi do wykonania Projektu w zakresie dotyczącym deklaracji kandydata (0-15 pkt)
b) posiadanie lub dostęp do infrastruktury niezbędnej do wykonania Projektu w zakresie dotyczącym deklaracji kandydata (0-15 pkt)
c) posiadanie doświadczenia w realizacji badań i/ lub upowszechnianiu wiedzy na temat leczenia śpiączki i dłuższego upośledzenia świadomości określonych w § 3. ust. 2 (0-15 pkt)

3. Doświadczenie kandydata na Konsorcjanta we wdrażaniu lub upowszechnianiu i propagowaniu nowoczesnych metod diagnostyki i/lub leczenia upośledzenia ukrwienia mózgu możliwych do zastosowania u chorych z upośledzeniem świadomości (0- 25 pkt)

Zasady przygotowania oraz zgłaszania ofert

1. Podmiot ubiegający się o wybór na Konsorcjanta jest zobowiązany do:

a. przedłożenia wypełnionego „Formularza zgłoszenia ofertowego”,
b. Pełnomocnictwa – umocowanie do reprezentacji podmiotu w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania „Formularza Ofertowego” nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej ogólnie dostępnego na stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych.

Podmioty wyłonione w drodze naboru zostaną zaproszone niezwłocznie do podpisania Umowy konsorcjum ze spółką Budzik sp. z o.o.
Powyższy dokument musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (format podpisu .pades z zastosowaniem symbolu graficznego).
Umowa konsorcjum oraz oświadczenie o kwalifikowalności VAT stanowią obligatoryjny załącznik do wniosku w konkursie ABM.

2. Oferty złożone w sposób niekompletny nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

Sposób oceny ofert

1. Spośród przesłanych Formularzy Ofertowych wraz z załącznikami Komisja sporządzi listę rankingową ofert na podstawie sumy punktów z kryteriów wymienionych w par. 5 pkt. 1-4 łącznie, które spełniają wszystkie wymogi formalne. Lista rankingowa będzie zawierać informację o liczbie punktów przyznanych przez członków Komisji ze wszystkich kryteriów postępowania.

2. Oceniający zastrzega sobie prawo do wyboru maksymalnie 3 Konsorcjantów do Projektu, przy czym wybierane będą kolejno podmioty z największą liczbą punktów.

Postanowienia końcowe

1. Ocenie podlegać będą oferty spełniające wymagania formalne określone w § 4 niniejszego Regulaminu.

2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

3. Ogłaszający w przypadku unieważnienia Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany złożeniem oferty lub podmiot, który złożył ofertę, a w szczególności Budzik sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania oferty.

4. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym Konsorcjantem zostanie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym Umowa Konsorcjum regulująca szczegółowe warunki współpracy Konsorcjantów przy przygotowaniu i realizacji Projektu, w nieprzekraczalnym terminie
do 10 maja 2024 r.

5. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej: https://budzikdladoroslych.pl/

6. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

Załączniki:

Formularz zgłoszenia ofertowego
Regulamin konkursu Agencji Badań Medycznych 2024/1
Umowa Konsorcjum – wzór ABM
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę Budzik sp. z o.o.