Strona główna

Previous slide
Next slide

Klinika Budzik dla dorosłych

Przy Mazowieckiem Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Fundacja „Akogo?” wybudowała specjalistyczną placówkę – Zakład rehabilitacji „Klinika Budzik dla Dorosłych”.
W dniu 26 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie budowy.
27 lutego 2023 roku odbyła się Uroczystość otwarcia Kliniki „Budzik” dla dorosłych.

Do Kliniki „Budzik” dla dorosłych w Warszawie zostali przyjęci pierwsi pacjenci!
Pobyt chorego wraz z opiekunem jest nieodpłatny!
Czekamy na zgłoszenia!

Aktualności

17.07.2023

Klinikę „Budzik” dla dorosłych, w Warszawie, opuszcza dzisiaj pierwszy wybudzony pacjent.

07.06.2023

Za oknem zielono, a tymczasem w klinice dla dorosłych doszkalamy się jak prawidłowo obsługiwać nasz sprzęt.

05.04.2023

Do Kliniki „Budzik” dla dorosłych w Warszawie zostali przyjęci pierwsi pacjenci! Pobyt chorego wraz z opiekunem jest nieodpłatny!

Dnia 18 września 2018 r. odbyło się uroczyste, trójstronne podpisanie listu intencyjnego między Samorządem Mazowsza, Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim oraz Fundacją Ewy Błaszczyk „Akogo?”, w sprawie utworzenia „Kliniki Budzik dla Dorosłych” w Warszawie.

Przy Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie, na działce, która jest własnością samorządu Mazowsza, powstała „Klinika Budzik dla Dorosłych”. Specjalistyczną placówkę wybudowała Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?”. Partnerem medycznym przedsięwzięcia jest Mazowiecki Szpital Bródnowski.

Budowa „Kliniki Budzik dla Dorosłych” w Warszawie sfinansowana jest zarówno ze środków własnych Fundacji jak i ze środków publicznych. Ogromne wsparcie Inwestycji to dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Budowę wsparła też Fundacja Orlen.

Lokalizacja: teren Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego
Powierzchnia kliniki: ok. 3800 m2
Liczba łóżek: 16
Liczba pięter: 3
Planowany termin oddania Kliniki do użytkowania: IV kwartał 2022
Pozyskane finansowanie w okresie 2019 – 2022 r.:
Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości – 44 240 000 zł
Dotacja Z KPRM – 12 000 000 zł
———————————————————————–
Darowizny:
Fundacja Orlen – 2 300 000 zł
Fundacja PKO Banku Polskiego – 280 000 zł

Zgłoszenia pacjentów

DO RODZIN – BLISKICH I LEKARZY ZAINTERESOWANYCH LECZENIEM PACJENTÓW W KLINICE BUDZIK DLA DOROSŁYCH W WARSZAWIE

Szanowni Państwo,
Klinika Budzik dla Dorosłych w Warszawie, przy Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim jest zbudowana i wyposażona. Ponad 50 osób personelu jest gotowa do podjęcia opieki, rehabilitacji i leczenia Chorych z przewlekłym upośledzeniem przytomności. Jednak jesteśmy w trakcie konkursu na nowe świadczenia prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, bo chcemy na najwyższym poziomie, ale nieodpłatnie pomagać naszym Pacjentom, stwarzając też możliwość pobytu wraz z Nimi ich Opiekunów. Dopiero w drugiej połowie marca, a nie wykluczone, że pod koniec miesiąca poznamy wyniki tego konkursu i związane z tym nasze możliwości dotyczące liczby i terminu przyjmowania Chorych do Kliniki. W pełni rozumiemy niecierpliwość w oczekiwaniu na ten moment i też ją odczuwamy, ale takie są fakty i prosimy o ich uwzględnienie. W miarę możliwości zaczęliśmy przeprowadzać wstępną ocenę dotyczącą spełniania przez chorych, których dokumentację Państwo nam przesyłacie, wymogów określonych w przepisach. W kolejnych materiałach informacyjnych przekazujemy Państwu informacje dotyczące tych wymogów, zasad kwalifikacji i realizacji procesu udzielania świadczeń.

Prof. dr hab. med. Wojciech Maksymowicz
Prezes Budzik sp. z o.o.
Ulica Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa

PRZYJMOWANIE CHORYCH DO KLINIKI BUDZIK DLA DOROSŁYCH

Najpierw przeprowadza się kwalifikację kandydatów do leczenia w Klinice Budzik dla Dorosłych dla stwierdzenie, że pacjent spełnia wymogi określone w przepisach (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. <poz. 1825> i z dnia 23 stycznia 2018r.). Wymogi te przedstawiamy jako cytat z załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w oddzielnej informacji zatytułowanej: „WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU ZDROWOTNEGO”. Dla sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji konieczne jest przekazanie pocztą elektroniczną (na adres budzikdladoroslych@akogo.pl) i/lub pocztą tradycyjną na adres: Klinika Budzik dla Dorosłych ul. Kondratowicza 8,  03-242 Warszawa, z dopiskiem „KWALIFIKACJA”) dokumentów opisanych w kolejnej oddzielnej informacji, którą znajdziecie Państwo na naszej stronie pod nazwą: „CO JEST NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA KWALIFIKACJI DO PRZYJĘCIA DO KLINIKI BUDZIK DLA DOROSŁYCH?”

Określenie, że Pacjent pomyślnie przeszedł kwalifikację znaczy tyle, że spełnia te wymogi. Dla określenia terminu przyjęcia Kliniczny Zespół Terapeutyczny prowadzi kolejkę przyjęć do Kliniki i gdy pojawi się wolne miejsce w Klinice, Opiekunowie Chorego zostaną niezwłocznie o tym poinformowani. W wyznaczonym terminie Pacjent winien zostać przywieziony do Kliniki transportem medycznym na koszt ośrodka kierującego lub rodziny Chorego. Proszę pamiętać, że przyjęcie Pacjenta wiąże się z możliwością zamieszkania przy Nim jego najbliższego Opiekuna. W każdym pokoju są udostępniane miejsca do spania dla osoby bliskiej, która za to nie płaci i może korzystać z zaplecza socjalnego (sanitariaty, pralnia), opłacając jedynie wyżywienie. Bardzo liczymy na obecność Opiekunów i ich wsparcie w złożonym procesie neurorehabilitacji chorych z przewlekłym upośledzeniem przytomności.

Poniżej przedstawiamy fragment z „Regulaminu Organizacyjnego” Budzik spółka z o.o., dotyczący procesu kwalifikacji chorych do leczenia w Klinice:

 1. Kwalifikację chorych do leczenia i monitorowanie jego efektów prowadzi Kliniczny Zespół Terapeutyczny (KZT).
 2. KZT powołuje dyrektor Kliniki w drodze zarządzenia.
 3. W skład Klinicznego Zespołu Terapeutycznego wchodzą:
  1. 2 lekarzy (w tym dyrektor pełniący zadania dyrektora medycznego, lub jego przedstawiciel),
  2. kierownik zespołu pielęgniarskiego lub jego przedstawiciel,
  3. koordynator zespołu fizjoterapii lub jego przedstawiciel.
 4. Do zadań KZT należy:
  1. kwalifikacja chorych do programu zdrowotnego,
  2. aktualizacja kolejki przyjęć,
  3. określanie czasu leczenia w programie,
  4. monitorowanie efektów leczenia,
  5. podejmowanie decyzji o zakończeniu lub kontynuacji leczenia, w tym o ewentualnym wydłużeniu leczenia w programie,
  6. określanie zaleceń dotyczących zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne konieczne do wykonania świadczenia gwarantowanego.
 5. KZT realizuje swoje zadania w oparciu o kryteria opisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie programów zdrowotnych z późniejszymi zmianami.
WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU ZDROWOTNEGO: „LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH ZE ŚPIĄCZKĄ”

WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU ZDROWOTNEGO: „LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH ZE ŚPIĄCZKĄ (ROZPOZNANIE ZASADNICZE ICD10: R40.2)” – wyciąg z załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. (poz. 1825).

 1. Skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na leczenie w programie bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji (jako kontynuacja leczenia szpitalnego).
 2. Kwalifikacji do programu dokonuje zespół terapeutyczny na podstawie skierowania i spełnienia przez świadczeniobiorców następujących kryteriów kwalifikacji:
  1. od 6 do 8 punktów w skali Glasgow (GSC);
  2. pozostawanie w stanie śpiączki w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia urazu lub 6 miesięcy od dnia wystąpienia śpiączki nieurazowej;
  3. stabilność podstawowych parametrów życiowych;
  4. stabilność oddechowa bez wspomagania mechanicznego;
  5. ukończony 18. rok życia w dniu przyjęcia;
  6. czas od zdarzenia wywołującego śpiączkę nie krótszy niż 6 tygodni.
 3. Określenie czasu leczenia w programie:
  1. decyzję o czasie leczenia podejmuje zespół terapeutyczny na podstawie kryteriów medycznych;
  2. czas leczenia w programie nie powinien trwać dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia w programie;
  3. w przypadkach uzasadnionych stanem klinicznym świadczeniobiorcy, jeżeli wydłużenie leczenia przyniesie świadczeniobiorcy korzyści zdrowotne, ustalone na podstawie kryteriów medycznych przyjętych przez zespół terapeutyczny, zespół ten może wyrazić zgodę na wydłużenie leczenia w programie do 15 miesięcy;
  4. w przypadku gdy świadczeniobiorca w trakcie leczenia w programie wymaga realizacji świadczeń z innego zakresu przez okres dłuższy niż 5 dni, decyzję o kontynuacji leczenia w programie podejmuje zespół terapeutyczny dokonujący oceny stanu świadczeniobiorcy, na podstawie kryteriów medycznych każdorazowo po zakończonej hospitalizacji.
CO JEST NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA KWALIFIKACJI DO PRZYJĘCIA DO KLINIKI BUDZIK DLA DOROSŁYCH?

KONIECZNE JEST:

 1. Skierowania chorego ze szpitala do Zakładu Rehabilitacji Leczniczej (nr 7400) Budzik dla dorosłych Warszawa, ul. Kondratowicza 8 w celu leczenia w ramach programu zdrowotnego: „Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką – rozpoznanie zasadnicze ICD10: R40.2”.
 2. Wypełniona przez lekarza ze szpitala ankieta, która jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, z dnia 23 stycznia 2018r. (w załączeniu).
 3. Epikryza, czyli opis choroby pacjenta wypełniony przez lekarza 4. Wskazane byłoby przesłanie do nas (np. kurierem) płytki CD z ostatnim badaniem tomografii komputerowej głowy.
ANKIETA KWALIFIKACJA PACJENTA DO PROGRAMU ZDROWOTNEGO - LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH ZE ŚPIĄCZKĄ

Galeria Budowy

Kontakt

Ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa – to właśnie tu powstała Klinika „Budzik” dla Dorosłych.

To właśnie w tym miejscu pomoc otrzymują dorośli pacjenci w stanie śpiączki – po urazach neurologicznych. Są hospitalizowani, leczeni i rehabilitowani.

Klinika „Budzik” dla dorosłych to wiodący w kraju ośrodek badawczo-rozwojowy oraz zakład rehabilitacji, w którym wdrażamy kompleksową i interdyscyplinarną terapię medyczno-rehabilitacyjną. Ich celem jest skuteczne „wybudzanie” dorosłych pacjentów ze śpiączki. 

Sekretariat

tel.: 48 22 177 97 41
sekretariat@budzikdladoroslych.pl

Wojciech Maksymowicz

Dyrektor

Piotr Kowalski

Dyrektor operacyjny

tel.: 48 22 177 97 43
p.kowalski@budzikdladoroslych.pl

Jacek Tomaszewski

Kierownik zespołu pielęgniarskiego

tel.: 48 22 177 97 47
pielegniarki@budzikdladoroslych.pl
j.tomaszewski@budzikdladoroslych.pl

Małgorzata Muzalewska

Kierownik zespołu fizjoterapii

tel.: 48 22 177 97 48
fizjoterapia@budzikdladoroslych.pl
m.muzalewska@budzikdladoroslych.pl

Krystyna Sulińska

Kierownik działu farmacji

tel.: 48 22 177 97 46
farmacja@budzikdladoroslych.pl
k.sulinska@budzikdladoroslych.pl

Agnieszka Rakowska

Neurologopeda

tel.: 48 22 177 97 51
neurologopeda@budzikdladoroslych.pl
a.rakowska@budzikdladoroslych.pl

Gabinet lekarski

tel.: 48 22 177 97 49
lekarz@budzikdladoroslych.pl

Punkt pielęgniarski 1 piętro

tel.: 48 22 177 97 44
loza@budzikdladoroslych.pl

Punkt pielęgniarski 2 piętro

tel.: 48 22 177 97 45
loza@budzikdladoroslych.pl