Urodzinowa niespodzianka

Co prawda Międzynarodowy Dzień Strażaka obchodzimy 4 maja, ale w ostatni piątek mieliśmy wesołą okazję do spotkania z Państwową Strażą Pożarną.
Do podopiecznego Kliniki „Budzik” dla dorosłych, w Warszawie, przyjechała z „niezapowiedzianą” wizytą Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 15 z Warszawy.
Bardzo dziękujemy jej przedstawicielom za poświęcony nam czas!
Tego dnia przypadały 30 urodziny Piotra, który przed wypadkiem sam zawodowo pełnił służbę strażaka.
Koledzy po fachu zrobili wspaniałą niespodziankę i przyjechali na urodzinowy tort podnośnikiem!
Można powiedzieć, że w ten wyjątkowy dzień Gośce wchodzili drzwiami i oknami. 😉

Liga Superbohaterów

Wielkimi krokami zbliża się „Dzień dziecka”, a jak wiadomo wszyscy nimi jesteśmy.
W ostatni weekend, do obu klinik „Budzik” dla dzieci i dorosłych, przyjechali niezwykli Goście, z prezentami.
Odwiedziła nas Fundacja Liga Superbohaterów, ze Szczecina.
Bardzo Wam dziękujemy, że znaleźliście trochę czasu na przybycie do naszych podopiecznych i ich rodzin!
Oj działo się!

Nabór na Konsorcjantów rozstrzygnięty

Do przygotowania i przeprowadzenia eksperymentu badawczego „Ocena zmian ukrwienia i czynności elektrycznej mózgu chorych z dłuższym upośledzeniem świadomości w przebiegu standardowej rehabilitacji i przy zastosowaniu nieinwazyjnych metod elektrycznej, świetlnej i magnetycznej stymulacji mózgu.”, którego Liderem będzie Budzik sp. z o.o. zostali wybrani następujący partnerzy:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Politechnika Wrocławska
 • Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?”

Konsorcjum wystąpi o dofinansowanie eksperymentu ze środków Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu ABM 2024/1 na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze.

Wyniki naboru Konsorcjantów na konkurs ABM 2024_1

Klinikę opuszcza dwoje Wybudzonych

Dziś, zgodnie z uchwałą Sejmu RP obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Pacjenta w Śpiączce. Po ponad rocznym leczeniu żegnamy się z naszymi podopiecznymi. 

Wszyscy nasi chorzy zapadają w przewlekłą śpiączkę w wyniku poważnych uszkodzeń mózgu spowodowanych urazem głowy lub innymi zdarzeniami, których efektem jest niedokrwienie mózgu. Tych których udało się „wybudzić” czeka dalsza praca nad powrotem do zdrowia.

Prowadzimy otwarty nabór Konsorcjanta

Ogłoszenie nr 3/2024 o otwartym naborze Konsorcjanta – organizacji działającej na rzecz pacjentów do wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr ABM/2024/1 na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze

Opis konkursu

Do głównych celów Konkursu należy opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki lub rehabilitacji w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych, zwiększenie wiedzy o najbardziej optymalnych klinicznie terapiach w odniesieniu do szerokiego spektrum schorzeń ze szczególnym uwzględnieniem kardiologii i nadciśnienia tętniczego, neurologii i psychiatrii, chorób zakaźnych – infekcji i odporności, chorób rzadkich, pediatrii, zdrowia reprodukcyjnego, rozwiązań telemedycyny i zdrowia cyfrowego, jak również zwiększenie liczby niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych w populacji pediatrycznej (z włączeniem okresu niemowlęcego, noworodkowego oraz prenatalnego).
Ogłoszenie o konkursie wraz z Regulaminem oraz pełną dokumentacją konkursową dostępne jest pod adresem:
https://abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/2315,Otwarty-konkurs-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-i-eksperymenty-badawcze-ABM20.html

Cel naboru

1. Budzik sp. z o.o. ogłasza otwarty nabór na Konsorcjanta – organizacji pozarządowej działającej na rzecz pacjentów z dłuższym upośledzeniem świadomości w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt.: „Ocena zmian ukrwienia i czynności elektrycznej mózgu chorych z dłuższym upośledzeniem świadomości w przebiegu standardowej rehabilitacji i przy zastosowaniu nieinwazyjnych metod elektrycznej, świetlnej i magnetycznej stymulacji mózgu.”,

Cele Konsorcjum

1. Celem Konsorcjum jest wspólne przygotowanie, a w przypadku przyznania dofinansowania wspólna realizacja Projektu

2. Główne zadania przewidziane do realizacji celu konsorcjum obejmują:

a. uczestnictwo w przygotowaniu założeń wniosku o dofinansowanie Projektu składanego w ramach konkursu ABM,
b. współpracę w zakresie przygotowania protokołu eksperymentu badawczego
c. współpracę w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania lub modyfikacji zgody Komisji Bioetycznej
d. a szczególnie współpracę w zakresie:

– analizy wyników badań z uwzględnieniem metod statystycznych
– upowszechniania wiedzy o realizowanym w ramach Konsorcjum eksperymencie badawczym

2. Projekt będzie realizowany na podstawie Umowy Konsorcjum zawartej pomiędzy Budzik sp. z o.o. (Liderem Konsorcjum) oraz Konsorcjantem, wybranym w trybie naboru, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.
Każdy z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum powinien posiadać zespół, infrastrukturę oraz doświadczenie w działalności na rzecz leczenia lub poprawy stanu zdrowia pacjentów. Lider Konsorcjum i Konsorcjanci wspólnie realizują Projekt pod względem merytorycznym, tzn. uczestniczą w tworzeniu projektu badania, w tym w szczególności uczestniczą w przygotowaniu założeń Wniosku, w projektowaniu Protokołu, w procesie rejestracji badania, a także uczestniczą w analizie danych będących wynikiem Badania klinicznego/Eksperymentu badawczego oraz prowadzą wspólną politykę finansową (uczestniczą w ponoszeniu kosztów związanych z realizacją Projektu) objętą Umową Konsorcjum, a także są, na tej samej podstawie, wzajemnie zobowiązani do wspólnego dążenia do osiągniecia celu Projektu oraz ponoszą odpowiedzialność solidarną względem Agencji za prawidłową realizację Projektu objętego dofinansowaniem. Są w tym zakresie również zobligowani do skoordynowanego działania.

Solidarna odpowiedzialność

Odpowiedzialność solidarna oznacza, że ABM ma prawo zaspokoić swoje roszczenia na podstawie ustanowionych zabezpieczeń od Lidera Konsorcjum albo razem od Lidera Konsorcjum i Konsorcjantów, bądź osobno od każdego Konsorcjanta, bądź od kilku z nich do 110% kwoty przyznanego dofinansowania.
Lider Konsorcjum i Konsorcjanci, którzy podlegają obowiązkowi złożenia zabezpieczenia, składają je osobno na kwotę 110% kwoty przyznanego dofinansowania.
W przypadku podlegania obowiązkowi złożenia zabezpieczenia, zabezpieczenia ustanawiane są według wyboru Beneficjenta w formie:

1) oświadczenia Lidera Konsorcjum i Konsorcjantów (jednego, wybranych lub wszystkich wedle decyzji Konsorcjum) o poddaniu się rygorowi natychmiastowej egzekucji w stosunku do Agencji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, na podstawie którego wyżej wskazane podmioty poddadzą się egzekucji z całego swojego majątku do maksymalnej kwoty 110% przyznanego dofinansowania (Wzór Oświadczenia z Regulaminu ABM stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia)

albo

2) weksla in blanco Lidera Konsorcjum i Konsorcjantów (jednego, wybranych lub wszystkich wedle decyzji Konsorcjum, przy czym składne będą osobno) i opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym, wraz z deklaracją wekslową z podpisem notarialnie poświadczonym, z której będzie wynikało uprawnienie do uzupełnienia weksla do sumy 110% kwoty przyznanego dofinansowania (Wzór Weksla z Regulaminu ABM stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia).

3. Podmioty uprawnione do udziału w naborze
Zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy w Konkursie mogą brać udział:

  • podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj.:
   • uczelnie;
   • federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
   • Polska Akademia Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, zwana dalej „PAN”;
   • instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy o PAN;
   • instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
   • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
  • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego;
  • podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;
  • przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
  • prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe:
   • jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • przedsiębiorcy prowadzący działalność w innej formie organizacyjnej niż jako podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i w innej formie organizacyjnej niż jako przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

4. Niniejsze ogłoszenie wraz z załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej https://www.akogo.pl/pl/klinika/budzik-dla-doroslych/klinika-budzik-dla-doroslych
Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu naboru na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

6. Oferty należy przesyłać w terminie od 22.03. 2024 r.  do 30.04.2024 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@budzikdladoroslych.pl, wpisując w temacie wiadomości oraz w nazwie pliku: „Nabór Konsorcjanta do Projektu ABM_24_3”.

7. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

8. Liczba podmiotów wyłonionych w naborze na Konsorcjanta nie przekroczy 3 instytucji.

9. Organizator naboru zastrzega sobie prawo do wyłonienia mniejszej niż maksymalna liczby Konsorcjantów lub niewyłonienia żadnego, w sytuacji, gdy zgłoszenia nie będą spełniały wymogów:

  • Zgodności działań potencjalnego konsorcjanta z celami konsorcjum,
  • Deklarowanego wkładu potencjalnego konsorcjanta w realizację celu konsorcjum,
  • Dostatecznego doświadczenia w realizacji eksperymentów badawczych,
  • Dostatecznych zasobów naukowych, technicznych oraz administracyjnych umożliwiających realizację badania.

10. Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@budzikdladoroslych.pl, w terminie do dnia 29.04.2024 r do godz.12.00.

Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Konsorcjanta będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1. Zgodność działalności kandydata na Konsorcjanta z celem konsorcjum (0-30 pkt)

2. Deklarowany wkład kandydata na Konsorcjanta w realizację celu konsorcjum (0-45 pkt):

a) posiadanie zasobów ludzkich z odpowiednimi kwalifikacjami niezbędnych do wykonania Projektu w zakresie dotyczącym deklaracji kandydata (0-15 pkt)
b) posiadanie lub dostęp do infrastruktury niezbędnej do wykonania Projektu w zakresie dotyczącym deklaracji kandydata (0-15 pkt)
c) posiadanie doświadczenia w realizacji badań i/ lub upowszechnianiu wiedzy na temat leczenia śpiączki i dłuższego upośledzenia świadomości określonych w § 3. ust. 2 (0-15 pkt)

3. Doświadczenie kandydata na Konsorcjanta we wdrażaniu lub upowszechnianiu i propagowaniu nowoczesnych metod diagnostyki i/lub leczenia upośledzenia ukrwienia mózgu możliwych do zastosowania u chorych z upośledzeniem świadomości (0- 25 pkt)

Zasady przygotowania oraz zgłaszania ofert

1. Podmiot ubiegający się o wybór na Konsorcjanta jest zobowiązany do:

a. przedłożenia wypełnionego „Formularza zgłoszenia ofertowego”,
b. Pełnomocnictwa – umocowanie do reprezentacji podmiotu w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania „Formularza Ofertowego” nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej ogólnie dostępnego na stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych.
c. Dołączenia statutu organizacji/KRS i/lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego status organizacji pozarządowej, której celem jest działalność na rzecz pacjentów.

Podmioty wyłonione w drodze naboru zostaną zaproszone niezwłocznie do podpisania Umowy konsorcjum ze spółką Budzik sp. z o.o.
Powyższy dokument musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (format podpisu .pades z zastosowaniem symbolu graficznego).
Umowa konsorcjum, zabezpieczenie umowy oraz oświadczenie o kwalifikowalności VAT stanowią obligatoryjny załącznik do wniosku w konkursie ABM.

2. Oferty złożone w sposób niekompletny nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

Sposób oceny ofert

1. Spośród przesłanych Formularzy Ofertowych wraz z załącznikami Komisja sporządzi listę rankingową ofert na podstawie sumy punktów z kryteriów wymienionych w par. 5 pkt. 1-4 łącznie, które spełniają wszystkie wymogi formalne. Lista rankingowa będzie zawierać informację o liczbie punktów przyznanych przez członków Komisji ze wszystkich kryteriów postępowania.

2. Oceniający zastrzega sobie prawo do wyboru maksymalnie 3 Konsorcjantów do Projektu, przy czym wybierane będą kolejno podmioty z największą liczbą punktów.

Postanowienia końcowe

1. Ocenie podlegać będą oferty spełniające wymagania formalne określone w § 4 niniejszego Regulaminu.

2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

3. Ogłaszający w przypadku unieważnienia Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany złożeniem oferty lub podmiot, który złożył ofertę, a w szczególności Budzik sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania oferty.

4. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym Konsorcjantem zostanie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym Umowa Konsorcjum regulująca szczegółowe warunki współpracy Konsorcjantów przy przygotowaniu i realizacji Projektu, w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2024 r.

5. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej: https://budzikdladoroslych.pl/

6. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

 

Załączniki:

Formularz zgłoszenia ofertowego
Regulamin konkursu Agencji Badań Medycznych 2024/1
Umowa Konsorcjum – wzór ABM
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę Budzik sp. z o.o.
Wzór Oświadczenia o poddaniu się egzekucji
Wzór Weksla

Prowadzimy otwarty nabór Konsorcjanta

Ogłoszenie nr 2/2024 o otwartym naborze Konsorcjanta, który będzie uczestniczył w tworzeniu założeń Projektu, tworzeniu protokołu badania, rekrutacji pacjentów, realizacji procedur przewidzianych protokołem oraz uczestniczył w analizowaniu danych uzyskanych w trakcie badania w ramach konkursu nr ABM/2024/1 na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze

Opis konkursu

Do głównych celów Konkursu należy opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki lub rehabilitacji w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych, zwiększenie wiedzy o najbardziej optymalnych klinicznie terapiach w odniesieniu do szerokiego spektrum schorzeń ze szczególnym uwzględnieniem kardiologii i nadciśnienia tętniczego, neurologii i psychiatrii, chorób zakaźnych – infekcji i odporności, chorób rzadkich, pediatrii, zdrowia reprodukcyjnego, rozwiązań telemedycyny i zdrowia cyfrowego, jak również zwiększenie liczby niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych w populacji pediatrycznej (z włączeniem okresu niemowlęcego, noworodkowego oraz prenatalnego).
Ogłoszenie o konkursie wraz z Regulaminem oraz pełną dokumentacją konkursową dostępne jest pod adresem:
https://abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/2315,Otwarty-konkurs-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-i-eksperymenty-badawcze-ABM20.html

Cel naboru

1. Budzik sp. z o.o. ogłasza otwarty nabór na Konsorcjanta w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt.: „Ocena zmian ukrwienia i czynności elektrycznej mózgu chorych z dłuższym upośledzeniem świadomości w przebiegu standardowej rehabilitacji i przy zastosowaniu nieinwazyjnych metod elektrycznej, świetlnej i magnetycznej stymulacji mózgu.”,

Cele Konsorcjum

1. Celem Konsorcjum jest wspólne przygotowanie, a w przypadku przyznania dofinansowania wspólna realizacja Projektu

2. Główne zadania przewidziane do realizacji celu konsorcjum obejmują:

a. uczestnictwo w przygotowaniu założeń wniosku o dofinansowanie Projektu składanego w ramach konkursu ABM,
b. współpracę w zakresie przygotowania protokołu eksperymentu badawczego
c. współpracę w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania lub modyfikacji zgody Komisji Bioetycznej
d. współpracę w zakresie realizacji badań wykonywanych u chorych z dłuższym upośledzeniem świadomości, obejmujących:
badania autoregulacji naczyń mózgowych, obejmujących:

– badanie transcranial Doppler tętnic środkowych mózgu
– ciągły nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego
– badanie ukrwienia mózgu za pomocą spektroskopii bliskiej podczerwieni

2. Projekt będzie realizowany na podstawie Umowy Konsorcjum zawartej pomiędzy Budzik sp. z o.o. (Liderem Konsorcjum) oraz Konsorcjantem, wybranym w trybie naboru, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.
Każdy z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum powinien posiadać zespół, infrastrukturę oraz doświadczenie w działalności na rzecz leczenia lub poprawy stanu zdrowia pacjentów. Lider Konsorcjum i Konsorcjanci wspólnie realizują Projekt pod względem merytorycznym, tzn. uczestniczą w tworzeniu projektu badania, w tym w szczególności uczestniczą w przygotowaniu założeń Wniosku, w projektowaniu Protokołu, w procesie rejestracji badania, a także uczestniczą w analizie danych będących wynikiem Badania klinicznego/Eksperymentu badawczego oraz prowadzą wspólną politykę finansową (uczestniczą w ponoszeniu kosztów związanych z realizacją Projektu) objętą Umową Konsorcjum, a także są, na tej samej podstawie, wzajemnie zobowiązani do wspólnego dążenia do osiągniecia celu Projektu oraz ponoszą odpowiedzialność solidarną względem Agencji za prawidłową realizację Projektu objętego dofinansowaniem. Są w tym zakresie również zobligowani do skoordynowanego działania.

3. Podmioty uprawnione do udziału w naborze

Zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy w Konkursie mogą brać udział:

  • podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj.:
   • uczelnie;
   • federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
   • Polska Akademia Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, zwana dalej „PAN”;
   • instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy o PAN;
   • instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
   • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
  • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego;
  • podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;
  • przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
  • prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe:
   • jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • przedsiębiorcy prowadzący działalność w innej formie organizacyjnej niż jako podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i w innej formie organizacyjnej niż jako przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

4. Niniejsze ogłoszenie wraz z załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej https://www.akogo.pl/pl/klinika/budzik-dla-doroslych/klinika-budzik-dla-doroslych
Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu naboru na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

6. Oferty należy przesyłać w terminie od 22.03. 2024 r.  do 30.04.2024 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@budzikdladoroslych.pl, wpisując w temacie wiadomości oraz w nazwie pliku: „Nabór Konsorcjanta do Projektu ABM_24_2”.

7. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

8. Liczba podmiotów wyłonionych w naborze na Konsorcjanta nie przekroczy 3 instytucji.

9. Organizator naboru zastrzega sobie prawo do wyłonienia mniejszej niż maksymalna liczby Konsorcjantów lub niewyłonienia żadnego, w sytuacji, gdy zgłoszenia nie będą spełniały wymogów:

  • Zgodności działań potencjalnego konsorcjanta z celami konsorcjum,
  • Deklarowanego wkładu potencjalnego konsorcjanta w realizację celu konsorcjum,
  • Dostatecznego doświadczenia w realizacji eksperymentów badawczych,
  • Dostatecznych zasobów naukowych, technicznych oraz administracyjnych umożliwiających realizację badania.

10. Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@budzikdladoroslych.pl , w terminie do dnia 29.04.2024 r do godz.12.00.

Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Konsorcjanta będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1. Zgodność działalności kandydata na Konsorcjanta z celem konsorcjum (0-30 pkt)

2. Deklarowany wkład kandydata na Konsorcjanta w realizację celu konsorcjum (0-45 pkt):

a) posiadanie zasobów ludzkich z odpowiednimi kwalifikacjami niezbędnych do wykonania Projektu w zakresie dotyczącym deklaracji kandydata (0-15 pkt)
b) posiadanie lub dostęp do infrastruktury niezbędnej do wykonania Projektu w zakresie dotyczącym deklaracji kandydata (0-15 pkt)
c) posiadanie doświadczenia w realizacji badań i/ lub upowszechnianiu wiedzy na temat leczenia śpiączki i dłuższego upośledzenia świadomości określonych w § 3. ust. 2 (0-15 pkt)

3. Doświadczenie kandydata na Konsorcjanta we wdrażaniu lub upowszechnianiu i propagowaniu nowoczesnych metod diagnostyki i/lub leczenia upośledzenia ukrwienia mózgu możliwych do zastosowania u chorych z upośledzeniem świadomości (0- 25 pkt)

Zasady przygotowania oraz zgłaszania ofert

1. Podmiot ubiegający się o wybór na Konsorcjanta jest zobowiązany do:

a. przedłożenia wypełnionego „Formularza zgłoszenia ofertowego”,
b. Pełnomocnictwa – umocowanie do reprezentacji podmiotu w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania „Formularza Ofertowego” nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej ogólnie dostępnego na stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych.

Podmioty wyłonione w drodze naboru zostaną zaproszone niezwłocznie do podpisania Umowy konsorcjum ze spółką Budzik sp. z o.o.
Powyższy dokument musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (format podpisu .pades z zastosowaniem symbolu graficznego).
Umowa konsorcjum oraz oświadczenie o kwalifikowalności VAT stanowią obligatoryjny załącznik do wniosku w konkursie ABM.

2. Oferty złożone w sposób niekompletny nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

Sposób oceny ofert

1. Spośród przesłanych Formularzy Ofertowych wraz z załącznikami Komisja sporządzi listę rankingową ofert na podstawie sumy punktów z kryteriów wymienionych w par. 5 pkt. 1-4 łącznie, które spełniają wszystkie wymogi formalne. Lista rankingowa będzie zawierać informację o liczbie punktów przyznanych przez członków Komisji ze wszystkich kryteriów postępowania.

2. Oceniający zastrzega sobie prawo do wyboru maksymalnie 3 Konsorcjantów do Projektu, przy czym wybierane będą kolejno podmioty z największą liczbą punktów.

Postanowienia końcowe

1. Ocenie podlegać będą oferty spełniające wymagania formalne określone w § 4 niniejszego Regulaminu.

2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

3. Ogłaszający w przypadku unieważnienia Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany złożeniem oferty lub podmiot, który złożył ofertę, a w szczególności Budzik sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania oferty.

4. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym Konsorcjantem zostanie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym Umowa Konsorcjum regulująca szczegółowe warunki współpracy Konsorcjantów przy przygotowaniu i realizacji Projektu, w nieprzekraczalnym terminie
do 10 maja 2024 r.

5. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej: https://budzikdladoroslych.pl/

6. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

 

Załączniki:

Formularz zgłoszenia ofertowego
Regulamin konkursu Agencji Badań Medycznych 2024/1
Umowa Konsorcjum – wzór ABM
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę Budzik sp. z o.o.

Prowadzimy otwarty nabór Konsorcjanta

Ogłoszenie nr 1/2024 o otwartym naborze Konsorcjanta, który będzie uczestniczył w tworzeniu założeń Projektu, tworzeniu protokołu badania, rekrutacji pacjentów, realizacji procedur przewidzianych protokołem oraz uczestniczył w analizowaniu danych uzyskanych w trakcie badania w ramach konkursu nr ABM/2024/1 na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze

Opis konkursu

Do głównych celów Konkursu należy opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki lub rehabilitacji w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych, zwiększenie wiedzy o najbardziej optymalnych klinicznie terapiach w odniesieniu do szerokiego spektrum schorzeń ze szczególnym uwzględnieniem kardiologii i nadciśnienia tętniczego, neurologii i psychiatrii, chorób zakaźnych – infekcji i odporności, chorób rzadkich, pediatrii, zdrowia reprodukcyjnego, rozwiązań telemedycyny i zdrowia cyfrowego, jak również zwiększenie liczby niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych w populacji pediatrycznej (z włączeniem okresu niemowlęcego, noworodkowego oraz prenatalnego).
Ogłoszenie o konkursie wraz z Regulaminem oraz pełną dokumentacją konkursową dostępne jest pod adresem: https://abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/2315,Otwarty-konkurs-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-i-eksperymenty-badawcze-ABM20.html

Cel naboru

1. Budzik sp. z o.o. ogłasza otwarty nabór na Konsorcjanta w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt.: „Ocena zmian ukrwienia i czynności elektrycznej mózgu chorych z dłuższym upośledzeniem świadomości w przebiegu standardowej rehabilitacji i przy zastosowaniu nieinwazyjnych metod elektrycznej, świetlnej i magnetycznej stymulacji mózgu.”,

Cele Konsorcjum

1. Celem Konsorcjum jest wspólne przygotowanie, a w przypadku przyznania dofinansowania wspólna realizacja Projektu

2. Główne zadania przewidziane do realizacji celu konsorcjum obejmują:

a. uczestnictwo w przygotowaniu założeń wniosku o dofinansowanie Projektu składanego w ramach konkursu ABM,
b. współpracę w zakresie przygotowania protokołu eksperymentu badawczego
c. współpracę w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania lub modyfikacji zgody Komisji Bioetycznej
d. współpracę w zakresie realizacji badań wykonywanych u chorych z dłuższym upośledzeniem świadomości, obejmujących kompleks badań klinicznych takich jak:

– badanie neurologiczne
– badanie EEG
– badanie neuropsychologiczne wraz z oceną Coma Recovery Scale Revised
– badanie czynnościowego rezonansu magnetycznego mózgu – fMRI
– badanie ukrwienia mózgu SPECT-CT

2. Projekt będzie realizowany na podstawie Umowy Konsorcjum zawartej pomiędzy Budzik sp. z o.o. (Liderem Konsorcjum) oraz Konsorcjantem, wybranym w trybie naboru, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.
Każdy z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum powinien posiadać zespół, infrastrukturę oraz doświadczenie w działalności na rzecz leczenia lub poprawy stanu zdrowia pacjentów. Lider Konsorcjum i Konsorcjanci wspólnie realizują Projekt pod względem merytorycznym, tzn. uczestniczą w tworzeniu projektu badania, w tym w szczególności uczestniczą w przygotowaniu założeń Wniosku, w projektowaniu Protokołu, w procesie rejestracji badania, a także uczestniczą w analizie danych będących wynikiem Badania klinicznego/Eksperymentu badawczego oraz prowadzą wspólną politykę finansową (uczestniczą w ponoszeniu kosztów związanych z realizacją Projektu) objętą Umową Konsorcjum, a także są, na tej samej podstawie, wzajemnie zobowiązani do wspólnego dążenia do osiągniecia celu Projektu oraz ponoszą odpowiedzialność solidarną względem Agencji za prawidłową realizację Projektu objętego dofinansowaniem. Są w tym zakresie również zobligowani do skoordynowanego działania.

3. Podmioty uprawnione do udziału w naborze
Zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy w Konkursie mogą brać udział:

 • podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj.:
  • uczelnie;
  • federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
  • Polska Akademia Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, zwana dalej „PAN”;
  • instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy o PAN;
  • instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego;
 • podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;
 • przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
 • prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe:
  • jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność w innej formie organizacyjnej niż jako podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i w innej formie organizacyjnej niż jako przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

4. Niniejsze ogłoszenie wraz z załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej https://www.akogo.pl/pl/klinika/budzik-dla-doroslych/klinika-budzik-dla-doroslych
Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu naboru na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

6. Oferty należy przesyłać w terminie od 22.03. 2024 r.  do 30.04.2024 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@budzikdladoroslych.pl wpisując w temacie wiadomości oraz w nazwie pliku: „Nabór Konsorcjanta do Projektu ABM_24_1”.

7. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

8. Liczba podmiotów wyłonionych w naborze na Konsorcjanta nie przekroczy 3 instytucji.

9. Organizator naboru zastrzega sobie prawo do wyłonienia mniejszej niż maksymalna liczby Konsorcjantów lub niewyłonienia żadnego, w sytuacji, gdy zgłoszenia nie będą spełniały wymogów:

 • Zgodności działań potencjalnego konsorcjanta z celami konsorcjum,
 • Deklarowanego wkładu potencjalnego konsorcjanta w realizację celu konsorcjum,
 • Dostatecznego doświadczenia w realizacji eksperymentów badawczych,
 • Dostatecznych zasobów naukowych, technicznych oraz administracyjnych umożliwiających realizację badania.

10. Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@budzikdladoroslych.pl, w terminie do dnia 29.04.2024 r do godz.12.00.

Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Konsorcjanta będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1. Zgodność działalności kandydata na Konsorcjanta z celem konsorcjum (0-30 pkt)

2. Deklarowany wkład kandydata na Konsorcjanta w realizację celu konsorcjum (0-45 pkt):

a) posiadanie zasobów ludzkich z odpowiednimi kwalifikacjami niezbędnymi do wykonania Projektu w zakresie dotyczącym deklaracji kandydata (0-15 pkt)
b) posiadanie lub dostęp do infrastruktury niezbędnej do wykonania Projektu w zakresie dotyczącym deklaracji kandydata (0-15 pkt)
c) posiadanie doświadczenia w realizacji badań i/ lub upowszechnianiu wiedzy na temat leczenia śpiączki i dłuższego upośledzenia świadomości określonych w § 3. ust. 2 (0-15 pkt)

3. Doświadczenie kandydata na Konsorcjanta we wdrażaniu lub upowszechnianiu i propagowaniu nowoczesnych metod diagnostyki i/lub leczenia upośledzenia ukrwienia mózgu możliwych do zastosowania u chorych z upośledzeniem świadomości (0- 25 pkt)

Zasady przygotowania oraz zgłaszania ofert

1. Podmiot ubiegający się o wybór na Konsorcjanta jest zobowiązany do:

a. przedłożenia wypełnionego „Formularza zgłoszenia ofertowego”,
b. Pełnomocnictwa – umocowanie do reprezentacji podmiotu w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania „Formularza Ofertowego” nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej ogólnie dostępnego na stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych.

Podmioty wyłonione w drodze naboru zostaną zaproszone niezwłocznie do podpisania Umowy konsorcjum ze spółką Budzik sp. z o.o.
Powyższy dokument musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (format podpisu .pades z zastosowaniem symbolu graficznego).
Umowa konsorcjum oraz oświadczenie o kwalifikowalności VAT stanowią obligatoryjny załącznik do wniosku w konkursie ABM.

2. Oferty złożone w sposób niekompletny nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

Sposób oceny ofert

1. Spośród przesłanych Formularzy Ofertowych wraz z załącznikami Komisja sporządzi listę rankingową ofert na podstawie sumy punktów z kryteriów wymienionych w par. 5 pkt. 1-4 łącznie, które spełniają wszystkie wymogi formalne. Lista rankingowa będzie zawierać informację o liczbie punktów przyznanych przez członków Komisji ze wszystkich kryteriów postępowania.

2. Oceniający zastrzega sobie prawo do wyboru maksymalnie 3 Konsorcjantów do Projektu, przy czym wybierane będą kolejno podmioty z największą liczbą punktów.

Postanowienia końcowe

1. Ocenie podlegać będą oferty spełniające wymagania formalne określone w § 4 niniejszego Regulaminu.

2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

3. Ogłaszający w przypadku unieważnienia Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany złożeniem oferty lub podmiot, który złożył ofertę, a w szczególności Budzik sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania oferty.

4. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym Konsorcjantem zostanie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym Umowa Konsorcjum regulująca szczegółowe warunki współpracy Konsorcjantów przy przygotowaniu i realizacji Projektu, w nieprzekraczalnym terminie
do 10 maja 2024 r.

5. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej: https://budzikdladoroslych.pl/

6. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

Załączniki:

Formularz zgłoszenia ofertowego
Regulamin konkursu Agencji Badań Medycznych 2024/1
Umowa Konsorcjum – wzór ABM
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę Budzik sp. z o.o.

Doszkalamy nasz personel

W Klinice Budzik dla Dorosłych w Warszawie trwają szkolenia. Nasz personel pogłębia wiedzę i umiejętności, jak prawidłowo obsługiwać sprzęt.

Przyjmujemy pierwszych pacjentów

Do Kliniki Budzik dla Dorosłych przyjęliśmy właśnie pierwszych pacjentów. Nasi podopieczni mogą przebywać w Klinice wraz z opiekunem.